Kazanie VI - 20.05.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie V - 19.05.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie IV - 18.05.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie III - 17.05.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie II - 16.05.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk

Kazanie I - 15.05.2017 r. - ks. Andrzej Panasiuk